:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
 • Diffuser zerebrovaskulärer Verschluss
 • Gehirnarterienthrombose
 • Gehirnembolie
 • Gehirngefäßverschluss
 • Gehirngerinnsel
 • Gehirnthrombose
 • Hirnarterienembolie
 • Hirnarterienthrombose
 • Hirnarterienverschluss
 • Hirnembolie
 • Hirngefäßembolie
 • Intrakranielle arterielle Thrombose
 • Intrakranielle Embolie
 • Kortikale Thrombose
 • Okklusive Hirngefäßkrankheit
 • Okklusive zerebrovaskuläre Krankheit
 • Stenose der hirnversorgenden Gefäße
 • Thrombotische zerebrovaskuläre Krankheit
 • Verschluss der Arteria cerebralis
 • Verschluss und Stenose intrakranieller Arterien
 • Zerebralarterienembolie
 • Zerebralarterienthrombose
 • Zerebrale Arterienverengung
 • Zerebrale Embolie
 • Zerebrale Gefäßstenose
 • Zerebraler Arterienverschluss
 • Zerebraler Gefäßverschluss
 • Zerebrovaskuläre embolische Krankheit
 • Zerebrovaskulärer Verschluss
Links