:
Hierarchie
Inklusiva
 • Familiäres Mittelmeerfieber
 • Hereditäre amyloide Nephropathie
Terminal
Ja
Synonyme
 • AApoA-I [Apolipoprotein-A-I-Amyloidose]
 • AApoA-I
 • Apolipoprotein-A-I-Amyloidose
 • Benigne paroxysmale Peritonitis
 • Benigne rekurrierende Polyserositis
 • Familiäre Form der paroxysmalen Polyserositis
 • Familiäres Mittelmeer-Fieber
 • FMF [Familiäres Mittelmeer-Fieber]
 • FMF
 • LECT2 [Leukozyten-chemotaktischer-Faktor 2]-Amyloidose
 • LECT2-Amyloidose
 • Paroxysmal familiäre Peritonitis
 • Paroxysmale familiäre benigne Peritonitis
 • Periodische familiäre Peritonitis
 • Periodische Polyserositis
 • Periodisches Mittelmeer-Fieber
 • TNF-Rezeptor-1-assoziiertes periodisches Fieber-Syndrom
 • TRAPS [Tumornekrosefaktor-Rezeptor-1-assoziiertes periodisches Syndrom]
 • TRAPS
 • Tumornekrosefaktor-Rezeptor-1-assoziiertes periodisches Fieber-Syndrom
 • Arthritis bei familiärem Mittelmeer-Fieber
 • AApoAII [Apolipoprotein-A-II-Amyloidose]
 • AApoAII
 • Afib [Fibrinogen-A-alpha-Ketten-Amyloidose]
 • Afib
 • Familiäre Amyloidnephropathie
 • Fibrinogen-A-alpha-Ketten-Amyloidose
 • Hereditäre Amyloidnephropathie
Links