:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
  • Diszitis
  • Eitrige Spondylodiszitis
  • Spondylodiszitis
Links