:
Hierarchie
Exclusiva
  • Akute rheumatische Endokarditis {I01.1}
  • Endokarditis o.n.A. {I38}
Subclasses
  • I33.9 Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet
  • I33.0 Akute und subakute infektiöse Endokarditis
Links