:
Hierarchie
Terminal
Ja
Synonyme
  • Enterocolitis necroticans beim Fetus
  • Enterocolitis necroticans beim Neugeborenen
  • Nekrotisierende Enterokolitis beim Fetus
  • Nekrotisierende Enterokolitis beim Neugeborenen
  • Nekrotisierende Enteritis beim Fetus
  • Nekrotisierende Enteritis beim Neugeborenen
  • NEC [nekrotisierende Enterokolitis] beim Neugeborenen
  • NEC beim Neugeborenen
Links