:
Hierarchie
terminal
Oui
Synonymes
 • Kaposi poumon
 • Kaposi orl
 • Kaposi viscéral
 • Maladie kaposi cérébrale
 • Kaposi broncho-pulmonaire
 • Sarcome kaposi pulmonaire
 • Kaposi bronchique
 • Syndrome kaposi orl
 • Sarcome kaposi digestif
 • Sarcome kaposi membre inférieur
 • Kaposi mi
 • Syndrome kaposi pulmonaire
 • Maladie kaposi digestive
 • Kaposi digestif
 • Maladie kaposi mi
 • Maladie kaposi jambe droite
 • Kaposi oesophage
 • Maladie kaposi pulmonaire
 • Syndrome kaposi mi
 • Maladie kaposi bronchopulmonaire
 • Kaposi buccal
 • Kaposi gastrique
 • Syndrome kaposi membre inférieur
 • Maladie kaposi endo-buccal
 • Sarcome kaposi orl
 • Syndrome kaposi gastrique
 • Syndrome kaposi oesophage
liens